دوره تئوری مرحله مقدماتی آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین

دوره تئوری مرحله مقدماتی مدلین‌لب

کد : 99111

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 31:00ساعت

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/07/01

ظرفیت کل : 5000

سطح دوره : مقدماتی

مهلت ثبت نام : ____/__/__

دوره پایه مرحله مقدماتی آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین

دوره پایه مرحله مقدماتی مدلین‌لب

کد : 99112

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 68:00ساعت

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

شروع : 1399/07/01

ظرفیت کل : 500

سطح دوره : مقدماتی

مهلت ثبت نام : ____/__/__

دوره پلاس مرحله مقدماتی مدلین‌لب

کد : 99113

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 76:00ساعت

مبلغ نهایی : 10,500,000 ريال

شروع : 1399/07/01

ظرفیت کل : 50

سطح دوره : مقدماتی

مهلت ثبت نام : 1399/07/15