مهارت‌های نرم برای بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها

شروع 1399/12/16

پایان 1402/12/29

مبلغ نهایی 5,500,000 ريال

شروع: 1399/12/16

پایان: 1402/12/29

مهلت ثبت نام : 1402/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

تعداد جلسات : 34جلسه

مدت دوره : 05:50ساعت

کد : 994301

مهارت‌های نرم برای بنیان گذاران استارتاپ‌ها

مهارت‌های نرم مهمترین پیش‌نیاز برای موفقیت در یک کار تیمی مانند راه‌اندازی یک استارتاپ است. در دوره «مهارت‌های نرم برای بنیان‌گذاران استارتاپ ها» شما با همه مهارت‌های نرم موردنیاز برای موفقیت استارتاپ خود آشنا خواهید شد. 

آموزش‌های این دوره در 6سرفصل مختلف و شامل 6 ساعت آموزش تخصصی ارائه شده:

1- تیم‌سازی و یافتن هم‌بنیان‌گذار

2- مهارت‌‌های ارتباطی برای بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها

3- مدیریت زمان

4- مهارت شبکه‌سازی

5- مدیریت بحران

6- مدیریت و رهبری

در هر سرفصل سعی شده است تا راهکارهای عملی و کاربردی برای تقویت  مهارت‌های نرم مورد نیاز بنیان گذاران استارتاپ‌ها را به طور کامل شرح داده شود و مهمترین نکات و اصول اساسی را پوشش داده شود.